Deklaracja dostępności

dolnośląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zswyzykowskiego.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (powód: ---)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Rossa , adres e-mail: dyrektor@zsw.glogow.pl , telefon: 768332048.

Informacja zwrotna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

1 wejście głowne boczne

Dostosowanie korytarzy

Na łącznikach między budynkami występują progi

Dostosowanie schodów

Schody są zabezpieczone barierkami

Dostosowanie wind

Nie ma windy

Dostępność pochylni

Nie ma pochylni

Dostępność platform

Nie ma platform

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

---

Dostosowanie parkingów

---

Prawo wstępu z psem asystującym

Można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma oznaczeń alfabecie brajla

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2020 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Rossa
Ilość wyświetleń: 95
09 lipca 2020 22:39 (Piotr Rossa) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 kwietnia 2020 10:33 (Piotr Rossa) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 kwietnia 2020 10:30 (Piotr Rossa) - Aktualizacja deklaracji dostępności.